Poznaj Nominacje i Laureatów

Głosowanie trwało od 3 do 17 września 2018 roku do godz. 17.00. 
Otrzymaliśmy 436 głosów.

Dziękujemy!

Kategoria: Wydarzenie 20-lecia w branży farmaceutycznej, czyli kamień milowy branży

Nowelizacja Prawa farmaceutycznego, popularnie zwana „Apteką dla Aptekarza” (2017 r.) – WYBÓR CZYTELNIKÓW

Największa rewolucja na rynku aptecznym w ostatnim 20-leciu. Wprowadziła nowe zasady otwierania aptek, które od tego momentu muszą spełniać odpowiednie kryteria geograficzne, demograficzne i własnościowe.

Uchwalenie ustawy Prawo farmaceutyczne (2001 r.) – II miejsce

Pierwszy tak obszerny akt prawny, który po dziś dzień reguluje niemal wszystkie aspekty funkcjonowania rynku aptecznego, przemysłu farmaceutycznego, rejestracji leków czy funkcjonowania Inspekcji Farmaceutycznej. Bez nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne nie jest obecnie możliwa niemal żadna zmiana na rynku obrotu lekami.

Proces samoorganizacji studentów farmacji rozpoczęty w 2002 r. – III miejsce

Doprowadził do powstania Młodej Farmacji, a następnie w 2016 r. – niezależnej organizacji – Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji. Niespełna rok później, w 2017 r., PTSF otrzymał prestiżowy tytuł najlepszej organizacji członkowskiej IPSF (International Pharmaceutical Students’ Federation) na świecie.

Wejście w życie ustawy refundacyjnej (2012 r.) – IV miejsce

To największa zmiana w systemie refundacji leków oraz funkcjonowania aptek od momentu uchwalenia ustawy Prawo farmaceutyczne. Reforma ta wprowadziła sztywne ceny leków urzędowych i zmiany w zasadach wydawania odpowiedników. Jednocześnie przez wprowadzenie zakazu reklamy aptek w ustawie Prawo farmaceutyczne, zakończyła funkcjonowanie w aptekach programów lojalnościowych.

Kategoria: Osobowość 20-lecia - farmaceuta, który wpłynął na obraz polskiej farmacji

Dr Irena Eris – LAUREATKA PLEBISCYTU

Doktor n. farmaceutycznych. Współwłaścicielka wraz z mężem Henrykiem Orfingerem, Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris, w którym jest Dyrektorem ds. Badań i Rozwoju. Od początku istnienia firmy zajmuje się kreacją nowych produktów i zarządza procesem ich powstawania. Prekursorka holistycznego podejścia do piękna, które tworzą kosmetyki, dopasowana do indywidualnych potrzeb profesjonalna pielęgnacja w Kosmetycznych Instytutach Dr Irena Eris oraz dbałość o zrównoważony wypoczynek w postaci luksusowych Hoteli SPA na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy-Zdroju oraz Polanicy-Zdroju.

Laureatka wielu prestiżowych nagród. W 2012 roku marka Dr Irena Eris jako jedyny polski brand została przyjęta do prestiżowego Comité Colbert – stowarzyszenia najbardziej luksusowych marek świata.

Dr hab. n. farm. Agnieszka Skowron – II miejsce

Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UJ z roku 1996. Po ukończeniu studiów swoją karierę zawodową związała ze swoim macierzystym wydziałem. Opracowała i przygotowała pierwsze w Polsce zajęcia z opieki farmaceutycznej, prowadzone od końca lat 90. na Wydziale Farmaceutycznym CM UJ w Krakowie. Aktywne uczestniczy w pracach na rzecz społeczności farmaceutycznej i działaniach zmierzających do upowszechnienia idei opieki farmaceutycznej w codziennej praktyce farmaceutycznej. W latach 1996-2006 pracowała w różnych aptekach ogólnodostępnych, a także w małopolskim oddziale NFZ w Departamencie Gospodarki Lekami.

Jest aktywnym członkiem społeczności akademickiej UJ, od 2012r. kieruje Zakładem Farmacji Społecznej na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM, a od 2014 r. pełni również funkcję Prodziekana ds. studenckich. Jako doświadczony nauczyciel akademicki wykształciła wiele pokoleń studentów. Prowadziła i prowadzi zajęcia nie tylko z opieki farmaceutycznej, ale również farmakoekonomiki, prawa farmaceutycznego oraz praktyki farmaceutycznej. Jest pomysłodawczynią i autorką kursów w ramach szkolenia ciągłego farmaceutów realizowanych w obszarze szeroko pojętej farmacji społecznej. Była opiekunem naukowym ponad 40 prac magisterskich oraz promotorem 4 zakończonych i 3 realizowanych prac doktorskich z obszaru praktyki farmaceutycznej i farmakoekonomiki. Opiekuje się kołami naukowymi studentów farmacji, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę na temat opieki farmaceutycznej i farmakoekonomiki.

W swoich badaniach naukowych integruje metodologię nauk farmaceutycznych oraz społecznych i ekonomicznych, w celu poznania i zrozumienia praw rządzących praktyką farmaceutyczną. Była pomysłodawcą i realizatorem pierwszych w Polsce badań dotyczących oceny efektywności opieki farmaceutycznej realizowanych w latach 2005-2013 w ramach projektów FONT (Farmaceutyczna Opieka w Nadciśnieniu Tętniczym) i FONTiC (Farmaceutyczna Opieka w Nadciśnieniu Tętniczym i Cukrzycy). Uczestniczyła i kierowała również międzynarodowymi projektami m.in. w realizowanym przez EDQM (Council od Europe) projekcie pt. „Quality of pharmaceutical care indicators” oraz projekcie „Quality Assurance in European Pharmacy Education and Training” (finansowanym w ramach funduszy Erasmus). Uczestniczyła w stażach naukowych m.in. w Belgii i Francji. Jest współautorką ponad 50 publikacji pełnotekstowych obejmujących prace oryginalne i przeglądowe, licznych rozdziałów w podręcznikach i monografiach, oraz doniesień na konferencjach krajowych i zagranicznych.

W latach 2004-2006 była członkiem wspólnego zespołu PTFarm i NIA ds. wdrażania opieki farmaceutycznej. Jest członkiem założycielem oraz przewodniczącą (od 2008 r.) Ogólnopolskiej Sekcji Opieki Farmaceutycznej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Od 2015 jest członkiem zespołu roboczego do spraw opieki farmaceutycznej powołanego przy Ministerstwie Zdrowia. W latach 2011-2013 była przedstawicielem GIF w Committee Of Experts on Quality and Safety Standards in Pharmaceutical Practices and Pharmaceutical Care (CD-P-PH/PC) w European Directorate for the Quality of Medicines and Health Care (Council Of Europe).

Zakład Farmacji Społecznej, którym kieruje, jest od 2012r. członkiem Pharmaceutical Care Network Europe, organizacji zrzeszającej europejskich badaczy zajmujących się opieką farmaceutyczną i praktyką farmaceutyczną.

Prof. dr hab. Bożenna Gutkowska – III miejsce

Związana z Wydziałem Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego od ponad 60 lat. Była Kierownikiem Katedry i Zakładu Technologii Środków Leczniczych (aktualnie Katedry i Zakładu Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej), Wicedyrektorem Instytutu Nauki o Leku, Prodziekanem, a następnie Dziekanem Wydziału Farmaceutycznego oraz Prorektorem ds. kadr Akademii Medycznej w Warszawie. Pani Profesor jest współautorem wielu oryginalnych publikacji naukowych, patentów oraz opracowań technologicznych. Wielokrotnie honorowana odznaczeniami oraz nagrodami państwowymi i uczelnianymi.

Działała jako Konsultant Departamentu Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, Członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Członek Komitetu Terapii i Nauki o Leku PAN, Konsultant Wojewódzki ds. Farmacji Przemysłowej, Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, a od roku 2001 r. do chwili obecnej – Prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Zawsze zabiegała o wysoką rangę zawodu farmaceuty oraz o interesy Wydziału i Uczelni.

Profesor Bożenna Gutkowska to przede wszystkim wspaniały dydaktyk. Przez kilkadziesiąt lat prowadziła wykłady, seminaria oraz ćwiczenia dla studentów IV i V roku farmacji, z takich przedmiotów jak przemysłowa technologia leków oraz synteza i technologia środków leczniczych. Przez szereg lat była opiekunem fakultatywnego bloku programowego – Farmacja Przemysłowa. Jest współautorem wielu programów nauczania oraz skryptów, a także promotorem 430 prac magisterskich oraz 18 prac doktorskich. Wielokrotnie była recenzentem wielu rozpraw habilitacyjnych, a także oceniała dorobek naukowy o nadanie tytułu profesora.

Nieoceniona działalność Pani Profesor na rzecz Wydziału Farmaceutycznego oraz Uczelni to wieloletnia współpraca z przemysłem farmaceutycznym. Już w 1979 roku profesor Gutkowska zainicjowała współpracę zorganizowanego i kierowanego przez siebie zespołu z Warszawskimi Zakładami Farmaceutycznymi „Polfa”. Zespół Pani Profesor przez wiele lat prowadził syntezę wielu API dla zakładów farmaceutycznych, co dawało Uczelni wielomilionowy dochód w skali każdego roku.  Pani Profesor zorganizowała również w Katedrze Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej pracownię Biosyntezy leków, bardzo prężnie rozwijającą się w chwili obecnej.

Główne osiągnięcia naukowe i technologiczne pani Profesor związane są z syntezą nowych związków o spodziewanym działaniu farmakologicznym, opracowaniem nowych technologii dla Warszawskich Zakładów Farmaceutycznych „Polfa” oraz pracami z zakresu biotechnologii  farmaceutycznej.

Dr n. farm. Jan Majewski – IV miejsce

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Pasjonuje się historią farmacji i losami ludzi z nią związanych. Pełnił funkcję przewodniczącego Zespołu Historii Farmacji PTFarm (2004-2013), obecnie jest Honorowym Przewodniczącym tego Zespołu. Współzałożyciel Muzeum Farmacji w Poznaniu i jego pierwszy kustosz (1989-1992). Posiada szereg nagród i wyróżnień. Z jego inicjatywy ukazał się reprint książki Leonarda Kostrzeńskiego “Materiały do historii aptek wielkopolskich”.

Wydał m.in. książkę o udziale aptekarzy w powstaniu wielkopolskim 1918/19, jest współautorem poszukiwanych wśród kolekcjonerów pozycji, m.in. "Od alchemii do farmacji" (wyd. I. - 2000, wyd. II. - 2001), "Ekslibrisy historyków farmacji" (2002), "Święci Kosma i Damian patroni farmacji jako motyw ekslibrisu" (2005). W 2006 r. wydał długo oczekiwane, albumowe opracowanie "Muzea farmacji i zbiory aptekarskie w Polsce". Z pasją śledzi występowanie w muzeach świątyniach i pałacach archetypów "Tańca śmierci" oraz wizerunków św. św. Kosmy i Damiana. Jest inicjatorem sponsorowania przez aptekarzy, właścicieli hurtowni i firm farmaceutycznych wydania bez mała pół setki tomików poezji i książek. W latach 2005 – 2009 r. organizował Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Łucji Danielewskiej. Od 2016 r. współorganizuje z Instytutem Historii Nauk im. L. i A. Birkenmajerów PAN Ogólnopolski Przegląd Prac z Zakresu Historii Farmacji. Piastuje godność honorowego kustosza Pracowni Mariana Cezarego Abramowicza w Białobłotach, literata zmarłego w marcu 1997 r., zaprzyjaźnionego z farmaceutami. Działa w Polskim Towarzystwie Farmaceutycznym, w 1992 r. otrzymał zaszczytne wyróżnienie – Medal Ignacego Łukasiewicza, a w 2004 r. został Członkiem Honorowym tegoż Towarzystwa. W 2009 r. w Wiedniu na XX Międzynarodowym Kongresie Historii Farmacji został przyjęty na członka Międzynarodowej Akademii Historii Farmacji.

Dr Grzegorz Cessak – V miejsce

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Absolwent Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Warszawie o specjalizacji technologia przemysłowa. Doktor nauk o zdrowiu w dziedzinie farmakologii na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W latach 2001-2002 pracownik Instytutu Leków w Warszawie. Z Urzędem jest związany nieprzerwanie od czasu jego powstania.

Był m.in. bezpośrednio odpowiedzialny za przeprowadzone w latach
2004-2008 dostosowanie dokumentacji produktów leczniczych do wymogów prawa europejskiego, zgodnie z Traktatem o Przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Od 2010 r. członek Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków (EMA),
a od 2016 r. Wiceprzewodniczący Rady. Od 2012 r. jest jednym z trzech członków działającej w ramach Rady Zarządzającej Grupy Koordynacyjnej do Spraw Budżetu i Programu Prac EMA. Został również wybrany na Mentora Emacolex – Grupy Roboczej Prawników Agencji Leków Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Uczestnicząc w sieci Szefów Agencji Leków Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, koncentruje swoje działania na zapewnieniu harmonijnej współpracy narodowych agencji regulacyjnych w ramach przyjętej przez te agencje wspólnej strategii działania w zakresie dopuszczania do obrotu i monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych.

Kategoria: Osobowość 20-lecia – nie-farmaceuta, który wpłynął na obraz polskiej farmacji

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska – LAUREATKA PLEBISCYTU

Wieloletni pracownik naukowy w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie, przez 25 lat pracowała jako lekarz w Klinice Chorób Metabolicznych i Gastroenterologii tego Instytutu w Szpitalu Bródnowskim. Od 2005 roku jest pracownikiem naukowym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie na Wydziale Farmaceutycznym stworzyła i kieruje Zakładem Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej. Zakład ten stworzyła w celu nowoczesnego kształcenia studentów i farmaceutów, dając im szansę podniesienia rangi i prestiżu zawodu Aptekarza w Polsce.

Ponadto jako lekarz praktyk jest zdania, że opieka farmaceutyczna to gwarancja zwiększenia bezpieczeństwa farmakologicznego pacjentów. Opieka farmaceutyczna to nowa usługa, która ma wejść do polskich aptek już w najbliższym czasie. Ma ona umożliwić Aptekarzom pełnienie funkcji doradczej wszystkim chętnym pacjentom (bezpłatnie) w bezpiecznym stosowaniu leków recepturowych, leków OTC oraz kupowanych w aptece suplementów diety. Należy pamiętać, iż w miarę przyrastania lat, większość z nas zaczyna stosować coraz więcej leków. Taka sytuacja budzi zagrożenie dla naszego zdrowia, gdyż im więcej różnych leków zażywamy – często nieumiejętnie – tym ryzyko działań niepożądanych wzrasta. I dlatego Aptekarz ma być tą zaufaną osobą, która doradzi jak leki zażywać, z których można, a z których warto zrezygnować. Opieka Farmaceutyczna, to również możliwość dokonania przeglądów lekowych każdego z nas, szczególnie tych pacjentów, którzy chorują przewlekle. Te usługi, to nasze – pacjentów – bezpieczeństwo. To również szansa na poprawę efektywności pracy lekarzy. Współpraca lekarzy i farmaceutów jest niezbędna w bezpiecznej, efektywnej i oszczędniejszej farmakoterapii pacjentów.

Dr inż. Zygmunt Kamiński – II miejsce

Założyciel i prezes firmy Kamsoft – wiodącego producenta oprogramowania dla podmiotów z rynku usług ochrony zdrowia. Edukację rozpoczął od studiów technicznych – metalurgii na Politechnice Śląskiej. Następnie, już jako pracownik naukowy Politechniki Śląskiej, rozpoczął studia na Wydziale Automatyki i Informatyki. Potem podjął studia doktoranckie, zakończone uzyskaniem stopnia doktora nauk technicznych oraz studia matematyczne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego. Ukończył również Studium Podyplomowe Farmacji w Bydgoszczy.

Założone przez niego Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT to prężnie rozwijająca się firma, która dostarcza wyspecjalizowane oprogramowanie dla sektora medycyny i farmacji. Nadrzędnym celem firmy KAMSOFT jest wdrażanie i rozwój założeń Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia.

Doktor zajmuje się projektowaniem złożonych systemów informatycznych, modelowaniem i optymalizacją procesów technologicznych, projektowaniem systemów zarządzania przedsiębiorstwami, zarządzaniem projektami informatycznymi, projektowaniem baz danych, projektowaniem i testowaniem sieci komputerowych, czy tworzeniem systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO9001:2008. W swoim dorobku ma wykłady na uczelniach medycznych i technicznych, wykłady podczas konferencji krajowych i zagranicznych, a także kilkadziesiąt publikacji, w tym skrypty akademickie.

Jerzy Starak – III miejsce

Przewodniczący Rady Nadzorczej Polpharma SA. Jest właścicielem firmy Polpharma SA, niekwestionowanego lidera polskiego rynku farmaceutycznego, a także spółek Herbapol-Lublin SA i Polfa Lublin SA. W skład grupy kapitałowej Polpharma wchodzą 3 polskie spółki (Polpharma SA, Polfa Warszawa S.A. i Medana Pharma SA) posiadające 5 zakładów produkcyjnych w Polsce, a także największy producent leków w Kazachstanie (Chimpharm). Jest także właścicielem jednej z wiodących rosyjskich firm farmaceutycznych (Akrihin). 

W ostatnich latach podjął znaczące inwestycje w biotechnologię, tworząc jeden z najnowocześniejszych w Europie ośrodków biotechnologicznych w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, pomysłodawcą Naukowej Fundacji Polpharmy i współzałożycielem Fundacji Rodziny Staraków. Członek Polskiej Rady Biznesu i Honorowy Konsul Kazachstanu w Polsce. Odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej gospodarki oraz działalność społeczną i charytatywną.

Prof. zw. dr hab. Henryk Mruk – IV miejsce

Pionier marketingu aptecznego w Polsce. Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu (praca magisterska pod kierunkiem prof. dr. hab. Zbigniewa Czerwińskiego). W 1976 roku obronił pracę doktorską, przygotowaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Zdzisława Krasińskiego. W 1985 roku otrzymał tytuł doktora  habilitowanego, a w 1992 – profesora. Jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie pracuje w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego.

Zainteresowania badawcze profesora koncentrowały się na metodach analizy rynku, badaniach zachowań nabywców, rynku farmaceutycznym i aptecznym oraz badaniu zagadnień konsumpcji, a także komunikacji z partnerami. Wraz ze zmianami systemu społeczno-gospodarczego, pole badań poszerzyło się o tematykę marketingu, teorii wymiany, kreatywności oraz komunikacji marketingowej oraz badania zachowań konsumentów w aspektach wielokulturowych. Interesuje się także tematyką przywództwa oraz ekonomii behawioralnej. Jest współautorem kilku wydań pracy zwartej z zakresu metodyki pisania prac doktorskich. Przez wiele lat uczestniczył w zespole oceniającym wnioski na granty badawcze, składane do KBN. Opublikował ponad 900 pozycji zwartych i artykułowych. Wypromował ponad 400 magistrów oraz 37 doktorów. Jest cenionym wykładowcą na wszystkich poziomach studiów, szczególnie na studiach podyplomowych oraz programach MBA. Prowadzone przez niego zajęcia cieszą się wielkim uznaniem z uwagi na umiejętność przekładania najnowszych wyników badań na rady praktyczne, dotyczące prowadzenia własnego biznesu przez przedsiębiorców.

Odbył staże naukowe na uniwersytetach w Atenach, Rzymie, Filadelfii, Atlancie oraz Nottingham. W 2013 roku uzyskał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za podręcznik pt. „Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa”, WN PWN, Warszawa 2012, a w 2014 r. nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za współautorstwo „Encyklopedii Pszczelarskiej, PWRiL, Warszawa 2013.  Jest też współautorem wcześniejszego wydania Encyklopedii Pszczelarskiej – 1988 roku. Profesor posiada umiejętność skupiania wokół siebie współpracowników, dzięki czemu rozwijał badania w sferze marketingu i jego zastosowań. Profesor jest członkiem kilku towarzystw naukowych, rad programowych kilku czasopism oraz przewodniczącym Kapituły Acanthus Aureus na Międzynarodowych Targach Poznańskich.  Posiada bogate kontakty z praktyką gospodarczą. Przez wiele lat zasiadał w radach nadzorczych firm: Jedynka, Astra, Delecta, Emax S.A.  Współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami w zakresie tworzenia strategii rozwoju, budowania pozycji marki oraz wyceny jej wartości. Jest współredaktorem pracy pt. „Odpowiedzialność za zdrowie” oraz autorem rozdziału o własnej odpowiedzialności za zdrowie. We wrześniu 2017 roku ukazała się praca pt. Zachowania konsumentów (PWN), w której jest autorem rozdziału o ekonomii behawioralnej i jej wpływie na decyzje zakupowe nabywców. W latach 2002-2016 pracował na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Jest założycielem i wieloletnim kierownikiem Studium Podyplomowego Marketing Strategiczny na Rynku Farmaceutycznym, prowadzonego od 1997 roku w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jest współautorem (z Bogną Pilarczyk i Małgorzatą Michalik) kilku wydań książki pt. „Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym” (Wydawnictwo Wolters Kluwer). Jest współautorem (z Małgorzatą Michalik i Tomaszem Barałkiewiczem) kilku wydań pracy pt. „Marketingowe zarządzania apteką” (także Wolters Kluwer). Jest autorem wielu artykułów w czasopismach dla farmaceutów –  Manager Apteki, Moda na Zdrowie, Gazeta Farmaceutyczna, Nueca, Recipe.  Wielokrotnie prowadził wykłady organizowane przez Okręgowe Izby Aptekarskie w wielu miastach w Polsce.

Dr n. med. Konstanty Radziwiłł – V miejsce

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Od ukończenia studiów pracował jako lekarz pierwszego kontaktu, przez wiele lat we własnej przychodni, którą zarządzał. Pracował także w pogotowiu ratunkowym i w placówkach medycyny przemysłowej; był ekspertem Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, wykładowcą w Katedrze Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Warszawie oraz ekspertem Światowej Organizacji Zdrowia.

Jest specjalistą medycyny rodzinnej. Ukończył podyplomowe studia z bioetyki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i z ekonomiki zdrowia na Uniwersytecie Warszawskim, posiada uprawnienia kandydata na członka rad nadzorczych spółek skarbu państwa (w latach 2013-15 przewodniczył Radzie Nadzorczej szpitala św. Zofii w Warszawie). W latach 1993-2015 działał w samorządzie lekarskim; w latach 2001-2010 był prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej. W latach 2010-2012 był prezydentem Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich (CPME). W latach 2015-2018 był Ministrem Zdrowia RP.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2004) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), laureat Nagrody m. st. Warszawy (2015). Od listopada 2015 jest senatorem Rzeczypospolitej Polskiej.

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu 20latzfarmaceutami.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz