Regulamin Konkursu „20 lat z farmaceutami. Plebiscyt Czytelników farmacja.pl”

§ 1
Organizator Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu „20 lat z farmaceutami. Plebiscyt Czytelników farmacja.pl”, zwanego dalej “Konkursem” jest farmacja.net sp. z o.o., Piaskowa 52, 05-420, Józefów, zwana dalej „Organizatorem”.

§ 2
Cel Konkursu

 1. Celem Konkursu jest wyłonienie wydarzenia i osobistości, które zapisały się w ostatnim 20-leciu w branży farmaceutycznej.
 2. Cel Konkursu realizowany będzie poprzez:

a) przyznanie tytułów: Osobowość 20-lecia branży farmaceutycznej – farmaceuta, który wpłynął na obraz polskiej farmacji i Osobowość 20-lecia branży farmaceutycznej – nie-farmaceuta, który wpłynął na obraz polskiej farmacji,

b) wskazanie Wydarzenia 20-lecia w branży farmaceutycznej, czyli kamienia milowego branży.

§ 3
Sposób realizacji Konkursu

 1. Tytuły Osobowości 20-lecia farmaceucie i nie-farmaceucie przyznawane są na podstawie głosowania on-line, realizowanego na stronie internetowej www.20latzfarmaceutami.pl.
 2. Wyłonienie Wydarzenia 20-lecia w branży farmaceutycznej, czyli kamienia milowego branży odbędzie się na podstawie głosowania on-line, realizowanego na stronie internetowej www.20latzfarmaceutami.pl.
 3. W każdej kategorii konkursowej przyznawany jest jeden tytuł dla zdobywcy największej liczby głosów.
 4. Propozycję wydarzeń 20-lecia w branży farmaceutycznej i Kandydatów do tytułu Osobowości 20-lecia w branży farmaceutycznej może zgłosić każda osoba pełnoletnia, pod warunkiem że jest farmaceutą, technikiem farmaceutycznym, studentem farmacji lub lekarzem.
 5. Zgłaszanie wydarzeń i osobowości 20-lecia odbywa się za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie konkursowej www.20latzfarmaceutami.pl.
 6. Kandydatami w Konkursie mogą być osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Kandydatami nie mogą być osoby, wobec których toczy się postępowanie dyscyplinarne lub karne. 
 7. Nominacje przyznane zostaną jedynie tym spośród zaproponowanych wydarzeń i osobowości, które zatwierdzi redakcja portalu farmacja.pl. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że propozycja nie została dołączona do listy nominowanych.

§ 4
Zasady głosowania w Konkursie

 1. W głosowaniu może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, pod warunkiem, że jest farmaceutą, technikiem farmaceutycznym, studentem farmacji lub lekarzem, a dodatkowo zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, wyrażająca zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu, spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie oraz akceptująca zasady Konkursu określone niniejszym Regulaminem.
 2. Głosowanie odbywać się będzie on-line poprzez oddanie głosu we wszystkich kategoriach konkursowych za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej 20latzfarmaceutami.pl.
 3. W okresie trwania plebiscytu głos oddać można raz dziennie.

§ 5
Czas trwania Konkursu 

 1. Pierwszy etap Konkursu – zgłaszanie propozycji do poszczególnych kategorii – trwać będzie od 13 sierpnia 2018 r., godz. 12.00 do 24 sierpnia 2018 r. do godz. 17:00.
 2. Nominowane wydarzenia i kandydaci do tytułów wraz z krótkim opisem przedstawieni zostaną 3 września 2018 roku, do godz. 12.00.
 3. Drugi etap Konkursu – głosowanie on-line – trwać będzie od 3 września 2018 roku, godz. 12.00 do 17 września 2018 roku do godz. 17:00. Na nominowanych, zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny, głosy można oddawać poprzez formularz on-line zamieszczony na stronie 20latzfarmaceutami.pl.
 4. Wybrane wydarzenie i Laureaci plebiscytu zostaną przedstawieni 24 września 2018 r. godz. 12 na stronie 20latzfarmaceutami.pl oraz w serwisach www.farmacja.pl oraz www.mgr.farm.

§ 5
Laureaci i nagrody w Konkursie

 1. Tytuły Wydarzenia 20-lecia i Osobowości 20-lecia otrzymają te spośród nominowanych wydarzeń i osób, które otrzymają największą liczbę głosów internautów.
 2. W przypadku uzyskania tej samej liczby głosów przez kilku nominowanych, decydujący będzie wybór redakcji portalu farmacja.pl.
 3. Laureaci Konkursu otrzymają:

  a) Tytuł Osobowości 20-lecia w branży farmaceutycznej,

  b) Statuetkę.
  Wręczenie nagród Laureatom Konkursu odbędzie się osobiście lub korespondencyjnie.
 4. Nagrody w Konkursie nie wiążą się z żadną gratyfikacją finansową.
 5. Laureatów Konkursu o przyznaniu tytułu redakcja portalu farmacja.pl poinformuje telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia związane z Konkursem.

§ 6
Nagrody dla uczestników głosujących w Konkursie

 1. Dla uczestników głosujących w Konkursie przewidziano nagrody: 50 pierwszych głosujących osób otrzyma zestaw nagród, na który składać się będą – roczna prenumerata magazynu MGR.FARM I Jestem farmaceutą i roczna prenumerata magazynu AptekaSzpitalna.pl
 2. Lista nagrodzonych Uczestników ogłoszona zostanie 24 września 2018 r. na stronie 20latzfarmaceutami.pl oraz w serwisach www.farmacja.pl oraz www.mgr.farm.
 3. Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną, ani na nagrody innego typu.
 4. W przypadku podania przez Uczestnika błędnych lub niepełnych danych adresowych uniemożliwiających dostarczenie nagrody Zwycięzca traci prawo do nagrody, która przechodzi na rzecz Organizatora.

§ 7
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r., Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679.
 2. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, a konkretnie: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu jest farmacja.net sp. z o.o., ul. Piaskowa 52, 05-420 Józefów, tel. +48 50 50 50 320, e-mail: info@farmacja.net
 3. Dane osobowe nominowanych w konkursie oraz głosujących uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów, przyznania, wydania i odbioru nagród 50 pierwszym głosującym, rozstrzygnięcia postępowania reklamacyjnego. O ile uczestnik wyrazi odrębną stosowną zgodę, może otrzymywać newslettery drogą mailową, oferty handlowe Organizatora i jego Partnerów. Organizator może kontaktować się z uczestnikiem w celach reklamowych i związanych z prowadzonym marketingiem.
 4. Każdy nominowany i uczestnik głosowania ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uczestnictwa w Konkursie zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz uzyskania i odebrania nagrody przez uczestnika głosowania.

§ 8
Odpowiedzialność Organizatora

 1. Odpowiedzialność Organizatora wobec nagrodzonych uczestników głosowania jest ograniczona do wysokości wartości nagrody.
 2.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedostarczeniem nagrody wynikające z podania przez uczestnika głosowania nieprawdziwych lub błędnych danych adresowych uniemożliwiających doręczenie nagrody.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, której zostało powierzone doręczenie przesyłki zawierającej nagrodę, w tym w szczególności za opóźnienie, niedoręczenie, zniszczenie lub uszkodzenie przesyłki.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody przez uczestnika z przyczyn leżących po stronie uczestnika.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie 20latzfarmaceutami.pl i w siedzibie Organizatora.
 2. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie przez Organizatora, a o wszelkich zmianach Organizator będzie informował.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania Konkursu w każdym czasie bez podawania przyczyny.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia pierwszego etapu Konkursu, czyli 13 sierpnia 2018 roku i obowiązuje do dnia 24 września 2018 roku.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z tytułu zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 7. Korespondencję związaną z Konkursem należy wysyłać na adres Grupa farmacja.net, ul. Patriotów 110 lok. 209, 04-844 Warszawa.17

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu 20latzfarmaceutami.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz